Just nu händer detta

Nu arbetet på gång med att effektivisera energiförbrukningen och minska den negativa miljöpåverkan samt öka säkerheten för de som utnyttjar våra loakler.

Årsmötesprotokoll 2022

Protokoll fört vid årsmöte med Bräkne-Hoby Folkets Husförening 2022-03-14

 § 1                 Mötets öppnande

                      Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 § 2                 Årsmötets utlysande

Kallelse har skickats ut till alla enskilda andelsägare och organisationer som har andelar i Folkets Hus. Mötet godkänner kallelsen.

 § 3                 Upprop / fastställande av röstlängd

Från organisationerna och föreningar finns tio ombud och enskilda andelsägare på plats. Med detta fastställs röstlängden.

§ 4                 Godkännande av dagordningen

                      Dagordningen föredras och godkänds

§ 5                 Val av presidiet för mötet

  1. a.     Att leda dagens årsmöte väljs Christer Svantesson
  2. b.     Som sekreterare för årsmötet väljs Rune Kronkvist

§ 6                 Val av 2 justerare tillika rösträknare

Att justera dagens protokoll väljs Karl-Erik Karlsson och Catharina Christensson. De två justerarna är tillika rösträknare.

 § 7                 Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2021 föredras och läggs med godkännande till handlingarna.

 § 8                 Ekonomisk berättelse

Kassören går igenom den ekonomiska berättelsen för 2021. Den ekonomiska berättelsen godkänds.

 § 9                 Revisorernas berättelse

                      Revisorernas berättelse uppläses och läggs till handlingarna.

§ 10               Fastställande av resultat- och balansräkning, samt disposition av föreningens vinst eller förlust

Årsmöte fastställer liggande resultat- och balansräkning samt att överföra årets överskott till 2022 års räkning.

 § 11               Beslut om ansvarsfrihet

Årsmötet beslutar enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 § 12               Verksamhetsplan

En verksamhetsplan för 2022 föredras och godkänns.

 § 13               Drifts- och investeringsbudget 2018

En driftsbudget för 2022 föredras och godkänds av årsmötet.

 § 14               Val

a.   Två ledamöter för 2 år

                             Mötet väljer Rune Kronkvist och Ingmar Nordqvist.

b.   En ersättare för 1 år

Mötet väljer Ronny Söderberg.

c.   En revisor för 2 år

Som revisor för 2 år omväljs Christer Hallberg.

d.   En ersättare för 1 år.

      Som ersättare för revisorplatsen omväljs Inge Karlsson

e.   Ett ombud till ABF samt ersättare för 1 år

Som ombud till ABF väljs Rune Kronkvist och Ingmar Nordqvist som ersättare.

f.   Ett ombud till Blekingearkivet för 1 år

Som ombud till Blekingearkivet väljs Christer Svantesson

g.  Valberedning för 1 år

Då det inte går att få fram en valberedning, får styrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte fungera som valberedning

§ 15               Beslut om årsavgift

Enligt stadgarna kan en årsavgift tas ut av andelsägarna. Styrelsen föreslår dock, liksom tidigare år, att ingen årsavgift skall tas ut. Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

 § 16               Inkomna motioner och frågor

Inga inkomna motioner eller frågor har inkommit.

 § 16               På mötet uppkomna frågor

-        Parkering och boulebanan diskuteras och det framkom att det finns en muntlig överenskommelse med boulegänget hur förhållandet oss emellan ska fungera.

-        Nye ersättaren Ronny Söderberg presentera sig.

§ 18               Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 Bräkne-Hoby som ovan

 /Rune Kronkvist/                                                          

 Sekr

 Justeras:

 /Karl-Erik Karlsson/                                                      /Catharina Christensson/

ÅRSMÖTE 14 MARS 2022

Kallelse är utskickad till andelsägare.

Handlingarna finns under rubriken Årsmöte

UTSTÄLLNING

KONST- OCH FOTOUTSTÄLLNING

27-28 november.

Det blir äntligen en konstutställning i Folkets Hus i år, den 27-28 november, efter att vi gjort uppehåll p g a pandemin och vi vill inbjuda dig att ställa ut dina alster. Konstutställningen är ett populärt arrangemang i Bräkne-Hoby och besöks av många och utställarna har varit många under årens lopp.

I år är det en kombinerad Konst- och Fotoutställning.

 

Vi har ett planeringsmöte torsdagen den 22 november kl 18.00 och är du intresserad ser vi gärna att du kommer då. Har du förhinder, men vill ändå gärna vara med, hör av dig till mig med ett SMS (0709-173244) alternativt via e-mail hobyfolketshus@gmail.com .

 

Annars börjar vi sätta upp våra alster fredagen den 26 november, efter kl 17.00, och du kan dyka upp då. Dock hade det varit bra om du anmälde dig så vi ser hur många det blir.

 

Vet du någon mer som är intresserad, så sprid gärna denna information.

Årsmötet 2020 - kallelse

Kallelse till årsmöte

 

Bräkne-Hoby Folkets Husförening UPA

kallar härmed andelsägande organisationer

och enskilda andelsägare till årsmöte.

Måndagen den 16 mars 2020 kl. 18.00.

Plats: Bräkne-Hoby Folkets Hus.

 

Dagordningen och underlag se under fliken ÅRSMÖTE 

Motioner och frågor till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 2 mars.

 

Efter mötet blir det kaffe och fralla.

 

Föreningen behöver hjälp!

Det finns också en hel del att göra på Folkets Hus, så därför vill vi gärna ha hjälp med uppsättning av utställningsskärmar (2 ggr om året) och det behövs också  hjälp med mindre renoveringar samt arbete utomhus. Så kan du tänka dig att hjälpa till vid något tillfälle så hör av dig till ordförande Christer Svantesson eller till Rune Kronkvist.

 

Välkomna

 

STYRELSEN

 

 

OBS OBS OBS

Då vi får kallelse tillbaka med adress okänd är det viktigt att du som är andelsägare meddelar din nya adress, om du inte vill missa en kallelse till årsmöte o dyl.

 

NYTT ÅR

GOTT NYTT ÅR

Tack för till alla som under året hyrt av oss samt även besökt våra utställningar.

PÅ GÅNG!

 

8/9 FOTOGRAFICA

 

28-29/9 KONSTUTSTÄLLNING

OBS!

NY PRISLISTA FR O M 2019-07-01

Se mer under fliken Prislista

Senaste kommentarer

05.05 | 12:32

Hej. Måste tyvärr, avboka lokalen 5-6/5.
Ryggskott, och kan inte ta mitt ansvar och närvara och ta ansvar för festen.
Vilket jag anser är min skyldighet mvh a

28.04 | 08:15

Hej. Jag önskar få hyra stora salen för fest 6/5.

06.04 | 07:20

Hej! Jag
önskar hyra stora salen för ett födelsedagskalas den 17/4.
Även tillgång till köket och fyra bord
Mvh Anders Strand

11.01 | 18:53

Hej!

Jag undrar om det finns möjlighet att ställa ut några foton i april hos er?

Med vänlig hälsning, Lasse