Årsmötet

Årsmöte 2022

Verksamhetsberättelse för Bräkne-Hoby Folkets Hus u.p.a för 2021

 Styrelsen har bestått av Christer Svantesson ordf, Rune Kronkvist kassör & sekr, Tommy Persson och Ingmar Nordqvist. Dessa har också delat på jouransvaret vid uthyrning. Bokningsansvarig har varit Rune Kronkvist.

 Andelsägarna är 26 enskilda och 7 organisationer.

 Uthyrningen ligger på samma låga nivå som förra året, beroende på restriktioner m a a pandemin i Sverige. Lokaler har varit uthyrda vid 25 olika tillfällen av 12 olika hyresgäster samt har bord och stolar uthyrts ut. Styrelsen har utnyttjat lokalen för styrelsemöten och arbetsmöten vid 8 olika tillfällen. En kombinerad Konst- eller fotoutställningen har kunnat genomföras. Dessutom har Tommy Nilsson haft ett evenemang, sponsrad av föreningen, med bildvisning och berättelse om folk i Bräkne-Hoby.

 Efterföljande målningsarbete p g a nya nödutgångsskyltar har genomförts, dock finns en del mindre åtgärder kvar. Utomhusarbeten har gjorts både på belysning och fönster. Vi har haft brandsyn, som kommer att rendera en del utgifter under 2022. Arbeten på Folkets hus, inklusive iordningsställande av utställningen har renderat i ca 70 mantimmar.

 Årets ekonomi gick med ett överskott, med 2 762 kr, mycket p g a av de bidrag som vi fått p g a uteblivna hyresintäkter samt att verksamheten gått på sparlåga. Till detta kommer en mild början av året och att andra besparingar har vidtagits. Bidragen, som vi erhållit, utöver det årliga driftsbidraget, är 4 000 kr från Ronneby kommun, 10 000 kr från Folkets Hus och Parker.

 Med detta tackar styrelsen alla andelsägare, hyresgäster, kommun och andra som gjort att verksamheten kan fortsätta, och ställer härmed sina platser till årsmötets förfogande.

 Bräkne-Hoby 2022-0

 Christer Svantesson                                                                             Rune Kronkvist

 Tommy Persson                                                                                   Ingmar Nordqvist

 

Sammanställning av Bokslutet 2021

 

Ingående balans

 

 

 

Kassa

2 414,00

 

 

Bank

58 690,07

 

 

Fastighet

10 000,00

 

71 104,07

Skulder

 

 

 

Banklån

 

0,00

 

Medlemmars andelar

 

8 370,00

 

Reservfond

 

665,00

 

 

 

 

9 035,00

 

 

Tillgångar

62 069,07

Inkomster

 

 

 

Kommunalt driftsbidrag

35 250,00

 

 

Kom. investeringsbidrag

1 000,00

 

 

Kom. Investeringsbidrag

3 000,00

 

 

Övriga bidrag

10 000,00

 

 

Hyresintäkter 1)

12 080,00

 

 

Övriga intäkter/lotteri

2 917,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 247,00

Utgifter

 

 

 

Fastigheten inkl försäkring

2)

-54 506,50

 

Medlemsavgifter

 

-1 378,00

 

Serviceavgift

 

-188,00

 

Försäkring besökare m.m.

 

-500,00

 

Bankavgifter

3)

-957,00

 

Porto, expenser, arkiv

*)

-        1 200,00

 

Möteskostnader

 

-258,00

 

Utställningar/kultur

 

-1 497,00

 

Marknadsföring

 

-999,95

 

 

 

 

 

 

 

 

-61 484,95

 

 

Resultat

2 762,05

Utgående balans

 

 

 

Kassa

4 288,25

 

 

Bank

59 577,87

 

 

Fastighet

10 000,00

 

73 866,12

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

 

 

 

-        9 035,00

 

 

Tillgångar

64 831,12

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

2 762,05

 

Jämförelse med 2020:                             *) Inköp av frimärken innan portohöjningen

1)     13 225,00

2)     50 760,00

3)     984,00

 

Verksamhetsplan för Bräkne-Hoby Folkets Hus 2022

 

Föreningen ska fortsätta att hyra ut lokaler till kurser, möten och kalas i samma utsträckning, så snart restriktionerna p g a pandemin ger möjlighet till detta.1)

 Vidare ska föreningen också anordna en fotoutställning och en konstutställning till hösten. Dessutom planeras en samlarmässa för kamera och foto. Under förutsättning att pandemin avklingat så att det är möjligt.

 Arbetet med utemiljön fortsätter. Invändigt fortsätter arbetet med elarbeten samt målning. I övrigt kommer mindre renoveringar att genomföras.

 Om ekonomin ger utrymme och intresset finns så kan det bli något kulturinslag under året, så snart restriktionerna p g a pandemin ger möjlighet till detta.

 1)

Hyresintäkterna kommer med stor sannolikhet att minska radikalt och föreningen kommer att vara beroende på eventuella bidrag, om det erbjuds, för att kunna fortsätta driva Folkets Husföreningen.

Driftsbudget för

Bräkne-Hoby Folkets Hus förening u p a

Verksamhetsår 2022

 

 Inkomst:

 

Kommunalt driftsbidrag

35 000

Hyresintäkter

9 000

Övriga intäkter & bidrag

5 000

                                    Summa

54 000

 

 Utgift:

 

Fastighet uppvärmning

29 000

Fastighet vatten & renhållning

7 000

Fastighetsunderhåll

1 000

Försäkringar

   13 000

Medlemsavgifter

     1 500

Administrativa utgifter

1 000

Verksamhet

1 000

Möteskostnader

        500

                                  Summa

54 000

  

Investeringsbudget för

Bräkne-Hoby Folkets Hus förening u p a

Verksamhetsår 2022

 

Installation av jordfelsbrytare                       5 500

Timer i köket samt mindre elarbete              3 000

Belysning utomhus                                         3 500

Lysrör i stora salen     1)                                19 000                           31 000

 

1)    Om bidragen räcker

 

För att genomföra de investeringarna krävs bidrag och/eller mindre banklån.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse för Bräkne-Hoby Folkets Hus u.p.a för 2020

 Styrelsen har bestått av Christer Svantesson ordf, Rune Kronkvist kassör & sekr, Tommy Persson och Ingmar Nordqvist. Dessa har också delat på jouransvaret vid uthyrning. Bokningsansvarig har varit Rune Kronkvist. Dessutom har det varit en vakant plats i styrelsen.

 Andelsägarna är 30 enskilda och 7 organisationer.

 Uthyrningen har minskat beroende på restriktioner m a a pandemin i Sverige. Lokaler har varit uthyrda vid 24 olika tillfällen av 11 olika hyresgäster samt har bord och stolar uthyrts ut. Styrelsen har utnyttjat lokalen för styrelsemöten och arbetsmöten vid 3 olika tillfällen. Varken Konst- eller fotoutställningen har kunnat genomföras.

 Under året har nya nödutgångsskyltar monterats och efterföljande målningsarbete är påbörjat men inte slutförts. Arbete med att måla paneler, golvlistor och dörrar samt vaxat golvet m.m har gjorts vid 19 tillfällen och renderat i 91 mantimmar.

 Årets ekonomi gick med ett överskott, med 9 049 kr, mycket p g a av de bidrag som vi fått p g a uteblivna hyresintäkter samt att verksamheten gått på sparlåga. Till detta kommer en mild vinter och att andra besparingar har vidtagits. Bidragen, som vi erhållit, utöver det årliga driftsbidraget, är 6 889 kr från Ronneby kommun, 10 000 kr från Folkets Hus och Parker samt 3 000 kr från Lions Bräkne-Hoby. Dessutom har inte hela investeringsbidraget, på 6 000 kr, använts under 2020 då en del målningsarbeten återstår och kommer då att belasta 2021.

 Med detta tackar styrelsen alla andelsägare, hyresgäster, kommun och andra som gjort att verksamheten kan fortsätta, och ställer härmed sina platser till årsmötets förfogande.

 Bräkne-Hoby 2021-01-28

  

Christer Svantesson                                                                   Rune Kronkvist

  

Tommy Persson                                                                          Ingmar Nordqvist

 

Bokslut 2020

Sammanställning av Bokslutet 2020

 

Ingående balans

 

 

 

Kassa

1 388,00

 

 

Bank

40 657,07

 

 

Fastighet

20 000,00

 

62 045,07

Skulder

 

 

 

Banklån

 

-750,00

 

Medlemmars andelar

 

-9 035,00

 

Reservfond

 

-350,00

 

 

 

 

-10 135,00

 

 

Tillgångar

51 910,07

Inkomster

 

 

 

Kommunalt driftsbidrag

35 250,00

 

 

Kom. investeringsbidrag

6 000,00

 

 

”Coronabidrag”

16 889,00

 

 

Övriga bidrag

3 000,00

 

 

Hyresintäkter 1)

13 225,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 364,00

Utgifter

 

 

 

Fastigheten inkl försäkring

2)

-50 760,00

 

Medlemsavgifter

 

-1 369,00

 

Serviceavgift

 

-188,00

 

Försäkring besökare m.m.

 

-500,00

 

Ränta lånet

 

-14,00

 

Bankavgifter

3)

-984,00

 

Porto, expenser, arkiv

 

-530,00

 

Möteskostnader

 

-111,00

 

Lotterivinst

 

-99,00

 

Avskrivning fastighet

 

-10 000,00

 

 

 

 

-64 555,00

 

 

Resultat

9 809,00

Utgående balans

 

 

 

Kassa

2 414,00

 

 

Bank

58 690,07

 

 

Fastighet

10 000,00

 

71 104,07

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

 

 

 

-10 135,00

 

 

Tillgångar

60 969,07

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

9 809,00

 

Jämförelse med 2019:

 1. 26 010,00

 2. 53 865,00

 3. 1 119,00

   

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplan för Bräkne-Hoby Folkets Hus 2021

 

Föreningen ska fortsätta att hyra ut lokaler till kurser, möten och kalas i samma utsträckning, så snart restriktionerna p g a pandemin ger möjlighet till detta.1)

 

Vidare ska föreningen också anordna en fotoutställning och en konstutställning till hösten. Dessutom planeras en samlarmässa för kamera och foto. Under förutsättning att pandemin avklingat så att det är möjligt.

 

Arbetet med utemiljön fortsätter. Invändigt fortsätter arbetet med målning efter att nödutgångsarmaturen byts. I övrigt kommer mindre renoveringar att genomföras.

 

Om ekonomin ger utrymme och intresset finns så kan det bli något kulturinslag under året, så snart restriktionerna p g a pandemin ger möjlighet till detta.

 

 

1)

Hyresintäkterna kommer med stor sannolikhet att minska radikalt och föreningen kommer att vara beroende på eventuella bidrag, om det erbjuds, för att kunna fortsätta driva Folkets Husföreningen.

 

 

Budget 2021

Driftsbudget för

Bräkne-Hoby Folkets Hus förening u p a

Verksamhetsår 2021

 

 

Inkomst:

 

Kommunalt driftsbidrag

35 000

Hyresintäkter

5 000

Övriga intäkter & bidrag

10 000

                                    Summa

50 000

 

 

Utgift:

 

Fastighet uppvärmning

29 000

Fastighet vatten & renhållning

7 000

Fastighetsunderhåll

2 000

Försäkringar

   13 000

Medlemsavgifter

     1 500

Administrativa utgifter

2 000

Verksamhet

3 000

Möteskostnader

        500

                                  Summa

58 000

 

 

Investeringsbudget för

Bräkne-Hoby Folkets Hus förening u p a

Verksamhetsår 2021

 

Inget aktuellt.

Årsmötesprotokollet 2020

 

Protokoll fört vid årsmöte med Bräkne-Hoby Folkets Husförening 2020-03-16

 

  

 

§ 1                 Mötets öppnande

 

                      Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

 

 § 2                 Årsmötets utlysande

 

Kallelse har skickats ut till alla enskilda andelsägare och organisationer som har andelar i Folkets Hus. Mötet godkänner kallelsen.

 

 

 

 § 3                 Upprop / fastställande av röstlängd

 

Från organisationerna och föreningar finns fem ombud och enskilda andelsägare fanns på plats. Med detta fastställs röstlängden.

 

 

 

 § 4                 Godkännande av dagordningen

 

                      Dagordningen föredras och godkänds

 

 

 

 § 5                 Val av presidie för mötet

 

 1. Att leda dagens årsmöte väljs Christer Svantesson

 2. Som sekreterare för årsmötet väljs Rune Kronkvist

   

   

  § 6                 Val av 2 justerare tillika rösträknare

  Att justera dagens protokoll väljs Christel Svensson och Tore Lindqvist. De två justerarna är tillika rösträknare.

   

   

  § 7                 Styrelsens verksamhetsberättelse

  Verksamhetsberättelsen för 2019 föredras och läggs med godkännande till handlingarna.

   

   

  § 8                 Ekonomisk berättelse

  Kassören går igenom den ekonomiska berättelsen för 2019. Den ekonomiska berättelsen godkänds.

   

   

  § 9                 Revisorernas berättelse

                        Revisorernas berättelse uppläses och läggs till handlingarna.

   

   

   

  § 10               Fastställande av resultat- och balansräkning, samt disposition av föreningens vinst eller förlust

  Årsmöte fastställer liggande resultat- och balansräkning samt att överföra årets överskott till 2020 års räkning.

   

   

  § 11               Beslut om ansvarsfrihet

  Årsmötet beslutar enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

   

   

  § 12               Verksamhetsplan

  En verksamhetsplan för 2020 föredras och godkänds, med mindre justering gällande tidpunkt för fotoutställningen.

   

   

  § 13               Drifts- och investeringsbudget

  En driftsbudget för 2020 föredras, balanserat på 60 000 SEK, och godkänds av årsmötet.

  Investeringsbudgeten innehåller byte av nödutgångsarmatur.

   

   

  § 14               Val

  a.   Två ledamöter för 2 år

                               Mötet väljer Rune Kronkvist och Ingmar Nordqvist.

  b.   Två ersättare för 1 år

  Årsmötet beslutar att vakanthålla ersättarplatserna.

  c.   En revisor för 2 år

  Som revisor för 2 år omväljs Christer Hallberg

  d.   En ersättare för 1 år.

        Som ersättare för revisorplatsen omväljs Inge Karlsson

  e.   Ett ombud till ABF samt ersättare för 1 år

  Som ombud till ABF väljs Rune Kronkvist medan ersättare blir vakant.

  f.   Ett ombud till Blekingearkivet för 1 år

  Som ombud till Blekingearkivet väljs Christer Svantesson

  g.  Valberedning för 1 år

  Då det inte går att få fram en valberedning, får styrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte fungera som valberedning

                 

  § 15               Beslut om årsavgift

   

  Enligt stadgarna kan en årsavgift tas ut av andelsägarna. Styrelsen föreslår dock, liksom tidigare år, att ingen årsavgift skall tas ut. Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

   

   

  § 16               Inkomna motioner och frågor

  Policy vid uthyrning

  Med anledning av händelserna vid ungdomsfester har en skärpt policy tagits fram gällande ungdomsfester.

  På grund av missbruk av vår uthyrning så har vi skärpt reglerna för ungdomsfester. Kravet är att de som hyr måste uppge personnummer och kunna ledimitera sig vid uthyrningstillfället. Förekommer det ungdomar under 20 år råder absolut alkoholförbud i lokalen. I förekomande fall kommer vi att begära att förälder/vårdnadshavande ska stå som garant för festen. Vi kan komma att begära att de som hyr betalar extra utöver hyreskostnaden. Detta extra får de tillbaka om vi godkänner efterföljande städning, vilket ska vara helt klart vid överenskommen tidpunkt. Vi kommer inte att ta emot kontanter utan vi begär att få betalning via swish eller via bankgiro (en vecka i förväg). Dessa skärpta regler grundar sig på att vi under 2019 blivit utsatta för lögner (uppger att de ska vara en familjefest, men blir en ungdomsfest), ungdomar under 20 år dricker alkohol, de som kontaktar oss är inte de som i verkligheten anordnar festen samt att det varit större anmärkningar på efterföljande städning.

   

   

  § 19               Avslutning

  Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

   

   

   

  Bräkne-Hoby som ovan

   

    

  /Rune Kronkvist/

   Sekr

   

   Justeras:

   

   /Christel Svensson/                                                        /Tore Lindqvist/

 

 

Senaste kommentarer

05.05 | 12:32

Hej. Måste tyvärr, avboka lokalen 5-6/5.
Ryggskott, och kan inte ta mitt ansvar och närvara och ta ansvar för festen.
Vilket jag anser är min skyldighet mvh a

28.04 | 08:15

Hej. Jag önskar få hyra stora salen för fest 6/5.

06.04 | 07:20

Hej! Jag
önskar hyra stora salen för ett födelsedagskalas den 17/4.
Även tillgång till köket och fyra bord
Mvh Anders Strand

11.01 | 18:53

Hej!

Jag undrar om det finns möjlighet att ställa ut några foton i april hos er?

Med vänlig hälsning, Lasse